O projekcie

Inicjatywy i ludzie w kulturze lubuskiej – nowe przestrzenie to projekt badawczy realizowany przez zespół z Zakładu Animacji Kultury i Andragogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego, w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Edukacja kulturalna i diagnoza kultury (priorytet Obserwatorium kultury).

Nasze poszukiwania badawcze koncentrowały się na inicjatywach kulturalnych ulokowanych poza ramami tradycyjnych instytucji kultury i oświaty (biblioteki, domy kultury, muzea, szkoły) w województwie lubuskim. Na pierwszym etapie badań dokonaliśmy wstępnej diagnozy, czyli staraliśmy się zidentyfikować działania kulturalne podejmowane przez grupy nieformalne, osoby prywatne, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze. Dokonaliśmy tego analizując strony internetowe gmin, samorządowych instytucji kultury oraz bazy organizacji pozarządowych. Kolejnym ważnym źródłem informacji była ankieta wysyłana drogą mailową do urzędów gmin, instytucji kultury oraz ekspertów, czyli osób, które z racji wykonywanego zawodu, zainteresowań itd. są zorientowane na temat tego, co dzieje się w środowisku. Tak zebrane informacje były podstawą do skonstruowania lubuskiej mapy inicjatyw kulturalnych ulokowanych poza tradycyjnymi ramami instytucjonalnymi.

Na kolejnym etapie wybrane najciekawsze, najoryginalniejsze i do tej pory słabo rozpoznane działania i osoby w nie zaangażowane poddaliśmy pogłębionemu badaniu (obserwacje, wywiady, badania dokumentów) w celu ustalenia fenomenu tych inicjatyw. Całość wyników została opublikowana w raporcie dostępnym on-line na stronie projektu. Projekt był realizowany od 01.05.2012 do 31.12.2012.